15 شبکه اجتماعی برتر جهان کدامند؟

برهانهای تحلیلی از کل گرفته تا جزء؛ از ساختار گرفته تا روابط و افراد، از اخلاق گرفته تا رفتار، همگی شبکههای سراسری را مورد بررسی قرار میدهند که در آنها، همه رشتهها شامل روابط ویژهای در میان جمعیتِ تعریف شدهاند یا شبکههای فردی را مورد بررسی قرار میدهند که شامل رشتههایی (مانند انجمنهای خصوصی) است که افراد مشخصی آنها را دارند. تحلیل شبکههای اجتماعی علاوه بر سروکار داشتن با اشخاص (افراد، سازمانها، کشورها) به عنوان واحدهای گسسته تحلیل، بر چگونگی ساختار رشتهها که اشخاص و روابط میان آنها را تحت تأثیر قرار میدهد نیز تمرکز میکند. شکل یک شبکۀ اجتماعی به تعیین میزان سودمندی شبکه برای افراد آن شبکه کمک میکند. شکل یک شبکه اجتماعی به تعیین میزان سودمندی شبکه برای افراد آن شبکه کمک میکند. تبلیغات به شما کمک میکند تا به مخاطبان بیشتری نسبت به کسانی که شما را دنبال میکنند، برسید. افرادی که در یک شبکه اجتماعی عضو هستند، موارد متعددی را مورد بحث قرار میدهند و اطلاعات مختلفی را داوطلبانه یا ناخواسته یا باهدف انتشار آن به مخاطبان وسیعی یا در یک حلقه دوستانه منتشر میکنند و میتوان گفت که شبکههای اجتماعی نقش مهمی در انتشار اطلاعات و به اشتراکگذاری اطلاعات دارد.

اهمیت موضوع، زمانی بیشترمی شود که بدانیم درصد عظیمی از مخاطبان این رسانه ها را جوانان تشکیل می دهند که از نظر توسعه، مهمترین سرمایه یانسانی هر کشور تلقی می شوند. و گرههای این گراف نشاندهنده تارنماهای تأثیرگذار در انتشار اطلاعات درون شبکه است که هر یک از این تارنماها با توجه به رفتار خود در برخورد با جریان اطلاعاتی میتواند نقشی متفاوت داشته باشد. نرم افزار مدیریت شبکه های اجتماعی نوین هاب را هم اکنون میتوانید از گوگل پلی دانلود کنید و برای مدیریت بهینه شبکههای اجتماعی خود از آن استفاده کنید. شبکههای اجتماعی بر حسب هدف و موضوع فعالیت راهاندازی میشوند، و امکانات متنوعی علاوه بر امکانات عمومی مانند اضافه کردن دوستان، به اشتراکگذاری متن، تصویر و فایلهای چندرسانهای و سیستم ارسال پیام در اختیار کاربران قرار میدهند. کاربران میتوانند در این شبکه اجتماعی جدید برای خود وبلاگ درست کنند و از وبلاگهایی نظیر وبلاگ یکی از مدیران ناسا که روایت بسیار شگفتانگیزی را از مأموریتهای فضایی خود نقل کردهاست، استفاده کنند. علاوه بر این به دلیل اینکه بسیاری از نوجوانان شخصیتی مجزا با دنیای واقعی دارند در دنیای مجازی برای دوستان شان شخصیتی مجزا ترسیم کرده اند.

علاوه بر این، مردم کشورهای مختلف فرهنگ و برداشتهای متفاوتی از رفتار درست و نادرست در شبکه های اجتماعی اینترنتی دارند که آگاهی از آنها می تواند باعث ایجاد روابط بهتر در شبکههای اجتماعی شود. بهطور جزئی، شبکههای بسته برای اعضایشان نسبت به شبکههایی که تعداد زیادی اتصالات ضعیف برای افراد خارج از شبکه اصلی دارند، فایده کمتری دارند. استفاده از خدمات شبکههای اجتماعی، روزبهروز محبوبیت بیشتری پیدا میکند. تحلیل شبکههای اجتماعی چشمانداز متناوبی را ایجاد میکند که در آن خواص افراد نسبت به ارتباطات و رشتههای میان آنها در شبکه از اهمیت کمتری برخوردار است. هماکنون سایتهای شبکههای اجتماعی، بعد از درگاههای وب بزرگی مانند یاهو! تحلیل شبکههای اجتماعی (مرتبط با نظریه شبکهها) به عنوان یک تکنیک کلیدی و مهم در جامعهشناسی، انسانشناسی، جغرافیا، روانشناسی اجتماعی، جامعهشناسی زبان، socialport علوم ارتباطات اجتماعی، دانش اطلاعات، مطالعات سازمانی، اقتصاد و زیستشناسی مدرن همانند یک موضوع محبوب در زمینه تفکر و مطالعه پدیدار شدهاست. شبکههای اجتماعی، بهخصوص آنهایی که کاربردهای معمولی و غیرتجاری دارند، مکانهایی در دنیای مجازی هستند که مردم خود را بهطور خلاصه معرفی میکنند و امکان برقراری ارتباط با همفکرانشان را در زمینههای مختلف مورد علاقه فراهم میکنند. توپولوژی آرایشی از عناصر مختلف مانند یالها و گرهها در یک ارتباط است.

بهطور مشابه افراد میتوانند تأثیرگذاری و ایفای نقش به عنوان واسطه در برقراری ارتباط بین دو شبکه که به هم متصل نیستند را تمرین کنند. این شبکه اجتماعی با نام «مای ناسا» بخشهای بسیار پیشرفتهای دارد که کاربران میتوانند از طریق آنها تصاویر و تفکرات خود را دربارهٔ موضوعات فضایی با سایر کاربران بهاشتراک بگذارند. وزن یالهای این گراف درواقع نشانگر میزان سرعت(عکس لختی زمان ) انتقال اطلاعات از طریق یال مربوطه است. بدین منظور که چگونگی انتقال و انتشار اطلاعات از گرهها به یکدیگر را توپولوژیک یک شبکه تعیین میکند که دلیل آن تعیین کردن نقشهای گرهها در شبکه توسط توپولوژی آن است. اهمیت و محبوبیت شبکههای اجتماعی مجازی، در آینده بیش از این هم اهمیت پیدا میکند. زیرا در دنیای حقیقی هیچگاه افراد علاقهمند، موضوعات موردعلاقه خود را به این گستردگی نمییافتند. نتایج این پژوهش نشان می دهد افرادی که به میزان زیادی از اینترنت استفاده کرده اند، خود اظهار داشته اند که روابط خانوادگی شان دچار آفت و اختلال شده اما روابط دوستانه آنها، گسترده تر و موثر تر شده است. این سایت تقریبا ۱۰ میلیون پشتیبان و سرمایه گذار دارد.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.